गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो
गजानंद आयो रिद्धि सिद्धि लायो


शिव जी नो बाल आयो,गौरी नो लाल आयो,
आयो रे आयो बाबो लम्बोदर आयो
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो
निर्भय वाला ते तो नाम सुणायो
गजानंद आयो एकदन्त आयो
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो


मोटी सूंडालो आयो देव महाकाय आयो,
आयो रे आयो बाबो सूर्पकर्ण आयो
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो
माथे मुकुट बाबा मोतिनो लगायो,
गजानंद आयो एकदन्त आयो,
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो


काज सुधारवा आयो फुलड़ा में लई बधायो,
आयो रे आयो बाबा चतुर्भुज आयो,
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो
जिमवा पधारो बाबा थाल धरायो
गजानंद आयो एकदन्त आयो,
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो


आरती उतारवा आयो धुप गूगल ने लायो,
लायो रे लायो हूँ तो फूल माला लायो,
गजानंद आयो बाबो रिद्धि सिद्धि लायो,
देवो मा तू देव छे मोटो सौ मा सवायो,
गजानंद आयो एकदन्त आयो,
गणपति आयो बाप्पा रिद्धि सिद्धि लायो


भजन भंडार